RDC Polog

Komunat e rajonit

Projekti u financua nga Mbretëria e ambasadës Norvegjeze në koordinim me Yes Inkubator, Giz Red  dhe…
Uebsajt i ri për RDC Pollog, i mbështetur nga projekti - USAID.
Ky projekt është vazhdimsi e projektit Internship. Ky trajnim u mbajt dhe u realizua në…
Ndërtimi i trotuareve përgjatë rrugës rajonale P 402. Projekti ka kushtuar 1,929,891 denarë.  
Krijimi i planit urbanistik jashtë zonës banuese për zonën ekonomike industriale në vendin Klisura, Zhelinë.…
Përforcimi i kapaciteteve dhe trajnimeve nga Qendra për Zhvillimin, me çmim total prej 1,103,600 denarë. Projekti…
Qëllimi themelor dhe kryesor i projektit është të furnizimit me ujë për fshatin Skudrinjë (rezervuar me…
Qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i infrastrukturës rurale me ujë, si dhe me këtë…
Qëllimi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i infrastrukturës rrugore të fshatit Gurgurnicë, e cila…
Qëllimi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i infrastrukturës rrugore aktuale, përkatësisht rindërtimin e rrugës…
Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte trajnimi i të punësuarve që punojnë në Qendrën për Zhvillimin…
Qëllimi i projektit është ndërtimi i sistemit të kanalizimit në f. Trebosh për përmirësimin e…
Projekti kishte synim të promovojë të gjitha vlerat kulturore dhe vlerat tjera, si dhe kuptimin…
Zhvillimi i planit urbanistik (dokumentacionit) për f.Dobroshtë. Rezultatet e pritura nga ky projekt janë urbanizimi…
Qëllimi kryesor i projektit është përcaktimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Reçicë me mure betoni nga…
Qëllimi kryesor i këtij projekti është ndërtimi i sistemit të kanalizimit në f. Zhelinë për…
Qëllimi kryesor i projektit ishte certifikimi i Qendrës për Zhvillim Rajonal të Planifikimit Rajonal të Pollogut me me…