RDC Polog

Komunat e rajonit

KONKURS PUBLIK Për plotësim të përkohshëm të vendeve të punës

Në bazë të nenit 26 paragrafi 1 nga Ligji për zhvillimtë barabartërajonal (Gazeta zyrtare nr 63/2007, 187/2013 dhe 43/2014) dhe në bazë të nenit 22 paragrafi 1 dhe nenit 23 paragrafi 1 i Ligjit përMardhënie Pune(Gazeta Zyrtare RM nr. 34/2014), me qëllim të implementimit të ktivitetit "Studim kërkimormbi potencialet turistike të Pollogut" në kuadër të projektit "Forcimi i turizmit alternativ nërajonin e Pollogut"finansisuarnga GIZ RED-Maqedoni, Qendra për zhvillimin të rajonit planortë Pollogut, me adresënë rr.Njegosheva, Nr 2, 1200 Tetovë, me datë14.04.2015 shpall:

 

 

KONKURS PUBLIK